Ordlista

I samband med en bostadsaffär förekommer en hel del begrepp som kanske inte alltid är så enkla att förstå sig på. Vår ordlista hjälper dig förhoppningsvis att räta ut några av dina frågetecken.

A

Amortering

Avbetalning på skuld. Amortering är det belopp du betalar av på ditt bolån, vanligtvis varje månad.

B

Besiktning

Teknisk besiktning görs före de flesta fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa att han fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation.

Boarea/boyta

Bruksarea för boutrymmen. Mätregler boarea kan hämtas från skatteverket

Bostadsrätt

Upplåtelse av bestämd lägenhet i en fastighet. Procentuell del i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsförening

Avbetalning på skuld. Amortering är det belopp du betalar av på ditt bolån, vanligtvis varje månad.

Byggnadslov

Krävs i princip för all ny- till eller ombyggnad. I nya Plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

D

Dolda fel

Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna undersökning kunnat upptäcka eller bör ha räknat med p.g.a. husets ålder, skick eller pris. Säljaren kan då bli ansvarig för dessa.

Driftskostnader

Kostnader för uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning, samfällighet, försäkringar etc.

E

Egendom

Allt som en person kan äga och som har ett förmögenhetsvärde. Egendom delas upp i fast egendom och lös egendom.

F

Fast egendom

Fast egendom är jord. Fast egendom indelas i fastigheter. Fastighetsindelning är i huvudsak resultat av fastighetsbildning. Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken.

Fastighet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheten kan höra byggnader, skog, vatten, fiske m.m. Varje fastighet har en unik beteckning och fastigheten skiljs från omgivningen genom en fastighetsgräns som definieras av gränspunkter i fastighetens hörn.

Fastighetsskatt

En skatt som utgår årligen på alla fastigheter.

Ofri grund

Byggnad på ofri grund är en byggnad som uppförts på annans fastighet.I allmänhet har byggnadens ägare rätt till att nyttja fastigheten på grund av nyttjanderättsavtal (arrende). Byggnad på ofri grund är lös egendom. Byggnad på ofri grund kan inte intecknas utan måste pantsättas om den ska belånas. Eftersom byggnad inte kan - av praktiska skäl - pantsättas genom tradition sker pantsättning genom avtal, så kallad säkerhetsöverlåtelse. Nackdelen med detta är att en säkerhetsöverlåtelse inte visas för omvärlden och att den därför kan hållas dold. Ett sätt att komma till rätta med detta är att lagstiftaren inför rätt till registrering i ett register.

K

Kedjehus

Sammankopplade småhus, oftast med garage eller förrådsbyggnad.

Köpekontrakt

Köpehandling där vissa formella krav måste vara uppfyllda för att köpet skall vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet.

Köpebrev

Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och innehållande vissa formella krav. Med denna handling söks sedan normalt lagfart för den nya ägaren och är ett bevis för att köpet är genomfört.

L

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av en ny lagfaren ägare efter ett förvärv av fast egendom.

Likvidavräkning

Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare och säljare. Upprättas på tillträdesdagen och fördelar bl.a. räntor på övertagna lån m.m.

P

Pantbrev

Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

R

Realisationsvinst/-förlust

Den beskattningsbara vinst eller den skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av fastighet eller annan bostad.

S

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter för t.ex. skötsel och drift av gemensam anläggning.

Servitut

Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.

Stamfastighet

Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.

Stämpelskatt

Kallas vanligen lagfartskostnad. Tas även ut när ett pantbrev tas ut.

Svävarvillkor

Med ett svävarvillkor menas ett villkor där köpet kan gå åter om inte villkoret uppfylls. Ett vanligt sådant villkor är att köpet endast blir giltigt om köparen vill besiktiga bostaden. Vid köp av bostadsrätt finns det t.ex. nästan alltid ett villkor om att köparen måste godkännas som medlem av bostadsrättsföreningen för att köpet ska vara giltigt.

T

Taxeringsvärde

Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.

Tillträdesdag

Dagen då köpebrev skrivs, köparen övertar ansvaret för fastigheten och slutbetalning normalt sker.

Tomträtt

Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa mellanrum, normalt var 20:e år.

Topplån

Lån med sämre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt upp till max 100 % av marknadsvärdet. Denna typ av lån tas i vanlig bank och kan normalt endast fås med rörlig ränta.

U

Undersökningsplikt

Köparens skyldighet att noggrant undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Säljaren kan ej ställas till svars för fel som köparen borde kunnat upptäcka.

Upplupen ränta

Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.

Upplysningsskyldighet

Säljarens skyldighet att för köparen redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en köpare har rätt att få veta före köpet.

Uppskovsavdrag

Du kan få uppskov med att betala skatten vid försäljning av din bostad.

Ligilo

Om oss

Kontakta oss

Mail